महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये क्यार व महा चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी रक्कम वितरित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002011738010919
जी.आर. दिनांक: 02 February 2020

Share your comments