महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके, तसेच इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळा व्यतिरिक्त 931 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201901081726370219
जी.आर. दिनांक: 08 January 2019

Share your comments