सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: हंगाम 2019-2020 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909031634006102
जी.आर. दिनांक: 03 September 2019

Share your comments