सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेंतर्गत मंजुरी प्रदान करण्यात आलेल्या 7 कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201810241144048702
जी.आर. दिनांक: 23 October 2018

Share your comments