कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 4,000 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरीत करणे
सांकेतांक क्रमांक: 201906121617483901
जी.आर. दिनांक: 12 June 2019

Share your comments