महसूल व वन विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 करिता राज्यस्तरीय अनुसूचित जाती उप योजनेअंतर्गत संरक्षित वनाचे क्षेत्रालगत गावातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींग गॅस, बायो गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदानाचे वाटप
सांकेतांक क्रमांक: 202003111209458519
जी.आर. दिनांक: 11 March 2020

Share your comments