कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत भात बियाणे साखळी विकसीत करण्याचा कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908071055463001
जी.आर. दिनांक: 06 August 2019

Share your comments