कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीरींचा लाभ देण्याच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909131153234401
जी.आर. दिनांक: 13 September 2019

Share your comments