कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: खरीप हंगाम-2020 पूर्वी शेतकऱ्यांना आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी/पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002141454558401
जी.आर. दिनांक: 14 February 2020

Share your comments