सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याजदराने अर्थसहाय्य (2425 1501)-33 अर्थसहाय्य
सांकेतांक क्रमांक: 201907301447385402
जी.आर. दिनांक: 30 July 2019

Share your comments