महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील खरीप 2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. (नाशिक/अमरावती विभाग)
सांकेतांक क्रमांक: 201909051557247519
जी.आर. दिनांक: 05 September 2019

Share your comments