सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- व सन 2016-17 मधील रुपये 100/-प्रति क्विंटल याप्रमाणे प्रलंबित अनुदान देणेबाबत (पूरक मागणी रुपये 235.00 लाख)
सांकेतांक क्रमांक: 202001241636509002
जी.आर. दिनांक: 24 January 2020

Share your comments