कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभागातील पदुम विभागाकरीता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee ) गठीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905031716259301
जी.आर. दिनांक: 03 May 2019

Share your comments