कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 138.742 लाख इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच नारळ विमासाठी अर्थसंकल्पित केलेला राज्य हिश्याचा 7.50 लाख व नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध बाबींकरिता अर्थसंकल्पित केलेला 7.50 लाख एवढा निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908291453224701
जी.आर. दिनांक: 29 August 2019

Share your comments