उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201811031304405808
जी.आर. दिनांक: 03 November 2018

Share your comments