कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाकरीता सुरू करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा शिबीरे (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2019 पासून दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201910071650054201
जी.आर. दिनांक: 07 October 2019

Share your comments