महसूल व वन विभाग

शीर्षक: पिक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील अॅपद्वारा (Mobile App) गा.न.नं 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी स्वत: शेतकऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणे व त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201809101543174019
जी.आर. दिनांक: 10 September 2018

Share your comments