अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: खरीप पणन हंगाम 2019-20 व रब्बी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909091746304406
जी.आर. दिनांक: 09 September 2019

Share your comments