अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुके, 268 महसुली मंडळे व 931 गावांतील पात्र व्यक्तींना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
सांकेतांक क्रमांक: 201902081124221906
जी.आर. दिनांक: 08 February 2019

Share your comments