कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 या वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरीता पुरक मागणी अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या तरतूदीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यतेसह) मान्यता व मंजूर निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903161626104101
जी.आर. दिनांक: 16 March 2019

Share your comments