कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202005281211525901
जी.आर. दिनांक: 28 May 2020

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.