महसूल व वन विभाग

शीर्षक: जळगाव जिल्ह्यात 1 ते 21 जून, 2018 दरम्यान झालेल्या वादळी वारा व अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906041204323419
जी.आर. दिनांक: 04 June 2019

Share your comments