कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता रु. 100 कोटी निधी वितरित करणेबाबत (सन 2019-20)
सांकेतांक क्रमांक: 201904151547515201
जी.आर. दिनांक: 15 April 2019

Share your comments