महसूल व वन विभाग

शीर्षक: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान या कार्यक्रमांतर्गत रूपये 5 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906111530319119
जी.आर. दिनांक: 11 June 2019

Share your comments