कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी एकूण रुपये 5156.84 लक्ष अर्थसंकल्पिय तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906031517590401
जी.आर. दिनांक: 03 June 2019

Share your comments