महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908021517414419
जी.आर. दिनांक: 02 August 2019

Share your comments