उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ सदृश्य गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902221527464608
जी.आर. दिनांक: 22 February 2019

Share your comments