शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शीर्षक: अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/फी ची प्रतीपूर्ती या योजनेसाठी निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003301514029521
जी.आर. दिनांक: 30 April 2020

Share your comments