कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निरसण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभाग व राज्य स्तरीय समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908061624587201
जी.आर. दिनांक: 06 August 2019

Share your comments