महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909041251539019
जी.आर. दिनांक: 04 September 2019

Share your comments