कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य या योजनेकरीता नोडल अधिकारी, राज्य योजना व्यवस्थापक घोषित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001221639489901
जी.आर. दिनांक: 22 January 2020

Share your comments