सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003051225592402
जी.आर. दिनांक: 05 March 2020

Share your comments