कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियान वार्षिक कृती आराखड्याची सन 2019-20 मध्ये अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907081708031801
जी.आर. दिनांक: 08 July 2019

Share your comments