कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम न्यूनतम रुपये 1000/- इतकी देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905311723350701
जी.आर. दिनांक: 31 May 2019

Share your comments