सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: हंगाम 2018-19 मध्ये कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812151441016002
जी.आर. दिनांक: 15 December 2018

Share your comments