कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 12,500 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. 8,350 लक्ष निधी वितरित करणे
सांकेतांक क्रमांक: 201907231607098301
जी.आर. दिनांक: 23 July 2019

Share your comments