सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत.(कालावधीत वाढ)
सांकेतांक क्रमांक: 201902151113548302
जी.आर. दिनांक: 15 February 2019

Share your comments