वित्त विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून आरआयडीएफ-24 अंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या उरमोडी प्रकल्प व टेंभू प्रकल्प या जलसिंचन प्रकल्पासाठी रु.1,100 कोटींचे कर्ज स्विकृत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902161704521705
जी.आर. दिनांक: 18 February 2019

Share your comments