कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: निधी वितरण-शासन घोषित पीकनिहाय किमान आधारभुत किंमत ही विहित कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003191705572501
जी.आर. दिनांक: 19 March 2020

Share your comments