कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: चार कृषी विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार अनिवार्य योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903251309040701
जी.आर. दिनांक: 25 March 2019

Share your comments