कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 मध्ये गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902251628474001
जी.आर. दिनांक: 25 February 2019

Share your comments