सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यातील 108 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201810121735245602
जी.आर. दिनांक: 12 October 2018

Share your comments