महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुक्याव्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201811061721013119
जी.आर. दिनांक: 06 November 2018

Share your comments