कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व नक्षलग्रस्त जिल्हे यामधील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908191258471601
जी.आर. दिनांक: 19 August 2019

Share your comments