शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शीर्षक: राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची (इ. 10 वी व 12 वी) परीक्षा फी माफी योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903051236064021
जी.आर. दिनांक: 05 March 2019

Share your comments