सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 च्या प्रशासकीय खर्चासाठी जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरित करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001242019002902
जी.आर. दिनांक: 24 January 2020

Share your comments