कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: ई-गव्हर्नंस प्रकल्पांतर्गत महा-एग्रीटेक प्रकल्प राबविण्यासाठी रु.17.68 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. (सन 2019-20)
सांकेतांक क्रमांक: 201904251248144201
जी.आर. दिनांक: 25 April 2019

Share your comments