कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती या राज्यपुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908141650539101
जी.आर. दिनांक: 14 August 2019

Share your comments