महसूल व वन विभाग

शीर्षक: सन 2018, खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांना निधी वितरीत करण्याबाबत. (औरंगाबाद विभाग)
सांकेतांक क्रमांक: 201905061231354219
जी.आर. दिनांक: 04 May 2019

Share your comments