सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 (राज्यस्तर) (24350082)
सांकेतांक क्रमांक: 201905141240441702
जी.आर. दिनांक: 14 May 2019

Share your comments